HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer enkel nog via de kantonrechter ontbinden. Daarbij geldt een streng toetsingskader waarbinnen de kantonrechter beoordeelt of de werkgever de vereiste stappen om tot een ontslag te komen passend heeft doorlopen. In deze blog zoomen we in op het belang van een sluitend personeelsdossier.

Belang van een sluitend personeels- en ontslagdossier

Door deze maatregel is het belang van een goed samengesteld personeels- en ontslagdossier nog groter geworden. Als de werkgever hierin onzorgvuldig is geweest, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Punten van aandacht in een ontslagdossier zijn:

  • Een adequate functie- en/of taakomschrijving;
  • Verslaglegging van plannings-, functionerings-, beoordelings- en loopbaangesprekken;
  • Onderbouwde verslaglegging van het disfunctioneren;
  • Vastlegging van (regelmatig) gevoerde gesprekken aangaande het disfunctioneren;
  • Vastlegging van de verbeterpunten;
  • Overzicht van de tijd en aandacht die is besteed aan begeleiding;
  • Overzicht van de aangeboden opleidingen en/of trainingen.

Kwaliteit van het ontslagdossier

De kwaliteit van een ontslagdossier is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop een personeelsdossier als onderdeel van de HR-cyclus wordt onderhouden. De HR-cyclus omvat de jaarlijks terugkerende plannings-, functionerings-, beoordelings- en loopbaangesprekken en de vastlegging daarvan tussen werkgever en werknemer. Ten behoeve van een goede voortgang, de duidelijkheid en structuur van de betrokken HR gesprekken en de vastlegging daarvan is het praktisch om te werken met formulieren en/of checklisten. Binnen Sooos is onze virtuele medewerker Pim helemaal toegerust om de HR-cyclus vast te leggen.

Naast het belang van de HR-cyclus voor de ontwikkeling van personeel, organisatie en onderneming, is dit belang sinds 1 juli 2015 ook juridisch bezien aanmerkelijk toegenomen. Vanuit juridisch perspectief is het voor organisaties derhalve raadzaam om de HR-cyclus en in het bijzonder de samenstelling van het personeelsdossier, op houdbaarheid te laten controleren door een deskundige.

Uw personeelsdossiers 'future-proof' digitaliseren?

Probeer Pim nu 30 dagen gratis!

Deze blog is met toestemming overgenomen van Team Kikk.