De VAR afgeschaft, wat nu?

Met de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016, is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld (de zogenoemde modelovereenkomsten) of beoordeeld (zelf opgestelde overeenkomsten). De vereisten voor het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen en sociale premies door de opdrachtgever en de vereisten wanneer sprake is van een dienstbetrekking blijven hetzelfde. In deze blog bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen.

Kortgezegd zijn de volgende 3 wijzigingen voor opdrachtnemer en opdrachtgever aan de orde:

  1. De opdrachtnemer hoeft geen (voorafgaande) VAR verklaring meer aan te vragen;
  2. Partijen kunnen door het gebruik van de modelovereenkomsten die zijn gepubliceerd op de site van de belastingdienst een bepaalde mate van zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Desgewenst kunnen partijen een zelf opgestelde overeenkomst ter beoordeling/goedkeuring aan de belastingdienst voorleggen. De uiteindelijke feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd blijven doorslaggevend voor de beoordeling of een arbeidsverhouding al dan niet als een dienstbetrekking zal kwalificeren (de beoordeling van de gezagsverhouding in de arbeidsverhouding);
  3. De opdrachtgever is niet meer gevrijwaard van aanspraken van de belastingdienst voor de loonbelasting en sociale premies. Waar de opdrachtgever en de opdrachtnemer niet conform de (model of goedgekeurde) gesloten overeenkomst de werkzaamheden uitvoeren, loopt de opdrachtgever het risico van een naheffingsaanslag.

In de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 bestaat er voor partijen een inspanningsverplichting om waar nodig de werkwijze aan te passen. Na afloop van deze periode heeft de Belastingdienst een correctieverplichting en kan een naheffingsaanslag aan de opdrachtgever worden opgelegd als de arbeidsverhouding als een dienstbetrekking wordt gekwalificeerd en er geen loonheffingen zijn afgedragen.

Het is dus van belang te beseffen dat ook een arbeidsverhouding op basis van een goedgekeurde (model)overeenkomst achteraf kan worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking. De Belastingdienst kan namelijk niet altijd vooraf alle feiten en omstandigheden beoordelen die aan de orde zijn op de ‘werkvloer’.

Hulp nodig bij het opzetten van uw personeelsadministratie?

Probeer Pim nu 30 dagen gratis!

Deze blog is met toestemming overgenomen van Team Kikk. Meer informatie over Modelovereenkomsten in plaats van VAR vindt u op de website van de Belastingdienst.